Warunki gwarancji obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

      Firma PERUN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 10, 04-217 Warszawa, NIP 7811726496, REGON 634422463, gwarantuje sprawne działanie produktu, który został zakupiony i zainstalowany na terenie RP pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi instrukcji obsługi lub DTR.

Warunki gwarancji;

 1. Reduktory na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji.
 2. Palniki i pozostałe produkty na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji.
 3. Przy odpłatnej naprawie okres gwarancyjny wynosi 6 miesięcy.
 4. W ramach okresu gwarancji autoryzowany serwis PERUN dokona bezpłatnej dla klienta naprawy lub wymiany produktu lub jego części. Wymieniony produkt lub jego części są wolne od wad. Wszystkie wymienione części lub produkty przechodzą na własność PERUN . Usterki produktu podlegające gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.
 5. Produkty oddawane lub odsyłane do autoryzowanego serwisu PERUN powinny być kompletne. Odsyłanie nie kompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić. Produkt powinien zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu, w związku z tym zalecane jest zastosowanie oryginalnego opakowania.
 6. Gwarancja nie przyznaje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków

lub  odszkodowania za niemożność użytkowania produktu za okres konieczny do wykonania

naprawy.

 1. Klientowi przysługuje prawo wymiany produktu przez firmę PERUN na nowy lub inny – wolny od wad w przypadku
 2. Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie usterki nie jest możliwe.
 3. Wykonanie naprawy gwarancyjnej nie jest możliwe w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.
 4. W okresie gwarancji dokonano trzech napraw zakwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne, a produkt nadal wykazuje takie same usterki.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
 6. Sprawdzenia, regulacji i konserwacji produktu.
 7. Części szybko zużywające się oraz elementów wyposażenia dodatkowego podane w ulotce technicznej produktu.
 8. Uprawniony do gwarancji traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
 9. a) Nieskorzystania z oryginalnych części zamiennych i elementów eksploatacyjnych
 10. b) Dokonywanie zamian oraz napraw produktu przez osoby nieupoważnione
 11. c) Niewłaściwej eksploatacji, niezgodnej z instrukcją obsługi dostarczoną przez firmę PERUN
 12. d) Uszkodzeń mechanicznych i termicznych
 13. e) Uszkodzeń w czasie transportu lub niewłaściwego przechowywania
 14. f) Utraty lub zniszczenia  dowodu zakupu
 15. g) Nieczytelnego numeru identyfikacyjnego na produkcie
 16. Niniejsza gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 17. Aby skorzystać z gwarancji należy dostarczyć kompletny i czysty produkt do autoryzowanego serwisu PERUN lub do punktu, w którym został zakupiony wraz z dowodem zakupu.

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące dane;

-kto reklamuje (dane osoby fizycznej lub firmy)

– co jest przedmiotem reklamacji z opisem usterki

-imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z nr.tel. i adresem e-mail

-adres do wysyłki zwrotnej

PERUN. S.A.  

ul. Grochowska 10 

04-217 Warszawa  

Tel. 22 810 80 47 

Tel. 22 810 56 39   

dzial.handlowy@nullperun.pl   

sklep.firmowy@nullperun.pl

 SERWIS FABRYCZNY PERUN S.A.

ul. Kolejowa 25

08-200 Łosice

tel. 83 357 29 94 wew. 24

Tel. 22 810 56 39 

tel. 722 116 818

kontrola.los@nullperun.pl