Warszawa, dnia 16.10.2020 roku

       Zarząd Spółki PERUN S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki,  do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych  dokumentów akcji tej Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia niniejszego wezwania, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Grochowska 10, 04-217 Warszawa w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00).

Jednocześnie wyjaśniam, iż nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku wprowadziła obowiązkową dematerializację wszystkich akcji spółek niepublicznych, do których niewątpliwie należy spółka PERUN S.A. Wydanie dokumentów akcji, które są obecnie w posiadaniu akcjonariuszy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu dematerializacji polegającego na przekształceniu akcji w wersji papierowej w akcje rejestrowe, które będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy 02-675) ul. Wołoska 18.

W konsekwencji powyższego wykonywanie praw przysługujących  z akcji będzie realizowane poprzez przedmiotowy rachunek od momentu przeprowadzenia procesu dematerializacji. Warte zaznaczenia jest, iż niezłożenie wydanych Pani dokumentów akcji skutkować będzie utratą przez nie mocy obowiązującej, a w dalszej perspektywie również mocy dowodowej, co w praktyce doprowadzi do utraty przez Panią statusu akcjonariusza.

                                                                                                                                                                Wiceprezes Zarządu

Spółki PERUN S.A

z siedzibą w Warszawie

Grzegorz Ambroziak

Pozostałe posty