Warszawa, dnia 26.11.2020 roku

        Zarząd Spółki PERUN S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Grochowska 10, 04-217 Warszawa w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 ).

Jednocześnie wyjaśniam, iż nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku wprowadziła obowiązkową dematerializację wszystkich akcji spółek niepublicznych, do których niewątpliwie należy spółka PERUN S.A. Wydanie dokumentów akcji, które są obecnie w posiadaniu akcjonariuszy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu dematerializacji polegającego na przekształceniu akcji w wersji papierowej w akcje rejestrowe, które będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie
( kod poczt. 02-675 ) ul. Wołoska 18 .

W konsekwencji powyższego wykonywanie praw przysługujących z akcji będzie realizowane poprzez przedmiotowy rachunek od momentu przeprowadzenia procesu dematerializacji. Warte zaznaczenia jest, iż niezłożenie wydanych akcjonariuszom dokumentów akcji skutkować będzie utratą przez nie mocy obowiązującej, a w dalszej perspektywie również mocy dowodowej, co w praktyce doprowadzi do utraty statusu akcjonariusza.

                                                                                                                                                                                                    Wiceprezes Zarządu

Spółki PERUN S.A

                                  z siedzibą w Warszawie

                                  Grzegorz Ambroziak

Pozostałe posty